До МИХАИЛ АСЕНОВ ЯНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
МИХАИЛ АСЕНОВ ЯНЕВ

Публикация на:: 
София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-48270-21.02.2017 г. от ИМО – РЕАЛ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4260, 68134.1970.1662, 68134.1970.4258 и 68134.1970.170, находящи се в район Витоша, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1970.4462 по скица - проект № 15-108795-13.03.2017 г., съответстващ на УПИ І-1662, кв. 1 по плана на м. Ботаническа градина и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-48270-21.02.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-48270-21.02.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени

 

 

 имоти с идентификатори 68134.1970.4260, 68134.1970.1662, 68134.1970.4258 и 68134.1970.170, находящи се в район Витоша, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Скица - проект         

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.04.2017 г.