Дo: МИХАИЛ ГЕЧЕВ МИХАЙЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
МИХАИЛ ГЕЧЕВ МИХАЙЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-70478-13.03.2017 г подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4106-09.06.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.401.4.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.401.4, бул. „Сливница” №174, район „Оборище”, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани собственици.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-4106-09.06.2017 г. на Началника на СГКК гр. София.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4106-09.06.2017 г.
2. Копие на скица – проект.

 

Дата: 09.06.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на табло: 12.07.2017 г.