ДО МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ гр. Добрич, ул. Сан Стефано № 1, вх. А ет. 3, ап. 9 ДО БЛАГОЙ КРАСНОДАРОВ ПАСКАЛЕВ гр. София, ЖК Младост I, бл. 87, вх. 3, ет. 7 ап. 112

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
гр. Добрич, ул. Сан Стефано № 1, вх. А ет. 3, ап. 9
ДО
БЛАГОЙ КРАСНОДАРОВ ПАСКАЛЕВ
гр. София, ЖК Младост I, бл. 87, вх. 3, ет. 7 ап. 112

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-329799-23.10.2017 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлен имот с идентификатор 05009.501.585, 05009.501.530, 05009.501.189 и 05009.501.95 по кадастралната карта на с. Божурец, община Каварна, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на ограничено вещно право.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в посочения срок на становище, процедурата за изменение продължава по законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.           

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ........................................

                                                                                              /инж.Веселин Атанасов/