ДО МИХО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ ТОДОР ИВАНОВ ГУЩЕРОВ ЖЕЧКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МИХО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ТОДОР ИВАНОВ ГУЩЕРОВ
ЖЕЧКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-362512-15.11.2017 /наш/, подадено от ЧСИ Дилян Николов, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на сграда с идентификатор 07079.609.108.1, с адм.адрес: гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“ №32. Иска се нанасяне на схема на самостоятелен обект – „склад“, разположен в полусутеренния етаж на гореописаната сграда, съгласно схема – проект № 15-822-02.01.2018 г. на СГКК Бургас.

В кадастралния регистър като собственици на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.609.108.1 са вписани: Богдан Георгиев Калчев, Антон Жеков Стоянов и Тодор Иванов Гущеров. 

Искането е във връзка с изпълнително дело №№20118040400180 срещу длъжника Михо Ангелов Николов, собственик на складово помещение в полусутеренния етаж на сградата.

            По искането е образувано административно производство и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви даваме възможност в седемдневен срок, считано от датата на получаването на настоящото, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК)  да изразите при желание писмено становище по преписката с представяне на документи за собственост.                                             

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 21.03.2018 г.