Дo: МИЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА СОНЯ ДИМИТРОВА БАУМАН-МИХАЙЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
МИЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА БАУМАН-МИХАЙЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-68865-10.03.2016 г., до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1108-17.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.1028, 68134.1891.1042, 68134.4245.68, 68134.4245.71, 68134.1891.690, 68134.1891.1040, 68134.1891.1041, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1108-17.02.2017 г.

2. Копие на скица-проект №15-228297-12.05.2016 г.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

      ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

      Със Заповед № РД-20-46/ 13.04.2017 г.

 

Дата на залепване на таблото: 19.04.2017 г.