ДО МИЛЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
МИЛЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-82058-07.03.2018 г. от заявител Ангел Ангелов Атанасов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Стефан Стамболов” № 13.

Изменението се изразява в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори: 10447.511.268.1.1, 10447.511.268.1.2 и 10447.511.268.1.3. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра –  „Кадастър-Си” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-82058-07.03.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-82058-07.03.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Стефан Стамболов” № 13.

Телефон за справка: 062/62 25 36 – Надежда Джутева.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

С уважение,

 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ

За Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново,

съгласно Заповед № РД-20-28/02.04.2018 г.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.04.2018 г.