Дo: МИЛЕТА МИЛЧЕВА БОЯНОВА До: КРАСЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА До: ДИЧО ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ До: ВЕСКА ЯНЕВА ДИЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
МИЛЕТА МИЛЧЕВА БОЯНОВА

До:
КРАСЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

До:
ДИЧО ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

До:
ВЕСКА ЯНЕВА ДИЧЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 09-15904-28.03.2018 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2572-29.03.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.4333.343.1.2, 68134.4333.343.1.4, 68134.4333.343.1.12, 68134.4333.343.1.21, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложение:
1. Заповед № 18-2572-29.03.2018 г.

 

Дата: 29.03.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /