Дo: МИЛКА МИЛЧЕВА МИЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
МИЛКА МИЛЧЕВА МИЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-244006-09.08.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-8134-30.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.408.97.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-8134-30.10.2017 г.

 

 

                                                                                            Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                                      / инж.Д.Величков  /

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  04.12.2017г.