ДО МИНЧО АПОСТОЛОВ ГЕНКОВ СТОИЛКА АПОСТОЛОВА ГЕНКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МИНЧО АПОСТОЛОВ ГЕНКОВ
СТОИЛКА АПОСТОЛОВА ГЕНКОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-390757-16.12.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3667-25.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 37914.6849.74, 37914.6849.74.1, 37914.6849.87, 37914.6849.87.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-3667-25.05.2017 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.11.2017 г.