До: МИНЧО ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ До: ГАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
МИНЧО ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

До:
ГАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-138520-18.05.2017г., подадена на основание  чл.56, ал.1 Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4131-12.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 67338.541.21.2.5 и 67338.541.21.2.6, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

 

Дата на табло: 14.06.2017 г.                                       Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                                                  / инж.Никола Терзиев /