До: МЛАДЕН ИВАНОВ СТАНОЕВСКИ До: ПЕТКО МИЛЧЕВ КИРОВ До: ДИКО ПЕТКОВ ДИКОВ До: ЯНИС МАРИНОВ ПЕТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: МЛАДЕН ИВАНОВ СТАНОЕВСКИ
До: ПЕТКО МИЛЧЕВ КИРОВ
До: ДИКО ПЕТКОВ ДИКОВ
До: ЯНИС МАРИНОВ ПЕТРОВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-378381-06.12.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4108-09.06.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 48619.503.374, 48619.503.376, 48619.503.386 по кадастралната карта на гр. Царево, община Царево, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4108-09.06.2017 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                              НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.07.2017 г.