До: МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69 гр. София, р-н 4 Оборище

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69
гр. София, р-н 4 Оборище

Публикация на:: 
Благоевград
Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1 АПК повторно Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Плевен е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Плевен въз основа на подадено заявление вх. № 01-32802-07.02.2017 г. от СТЕФАН ИВАНОВ ДОЧЕВ. Изменението се състои в заличаване на самостоятелни обекти с идентификатори 56722.659.428.1.1 и 56722.659.429.1.6 и образуването на нов самостоятелен обект с идентификатор 56722.659.429.1.4, в контура на който са включени изброените по-горе заличени обекти и сграда 56722.659.428.4.               

           На основание чл. 34 АПК  като заинтересовани лица имате право да участвувате в административното производство, като:

            -преглеждате документите по административната преписка и  правите бележки и извадки или  копия от тях за Ваша сметка.

            - в 7-дневен срок от получаване  на настоящето уведомление може да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, както и  да направите писмени искания и възражения пред административния орган.

            В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на КККР на гр.Плевен по отношение на горепосочените имоти, съгласно представения от лицензирано лице проект за изменение на КККР  и приложената към настоящето уведомление схема-проект, изработена в СГКК гр.Плевен.

           На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

          Приложение:  Копие от схема-проект  № 15-73551-21.02.2017 г.

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  ПЛЕВЕН:

                                          ..................................................................

                             /инж. Валентина Стефанова/

 

Дата на поставяне на таблото: 17.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2017 г.