До МЛАДЕН НАЧЕВ ИЛИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
МЛАДЕН НАЧЕВ ИЛИЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-400332-15.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3132-19.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4334.1572, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3132-19.04.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ: 

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 25.05.2018 г.