ДО МЮЖГЯН РАМАДАНОВА САЛИМЕХМЕДОВА С.АСЕНОВГРАД УЛ.”ХАН АСПАРУХ” № 11

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
МЮЖГЯН РАМАДАНОВА САЛИМЕХМЕДОВА
С.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ХАН АСПАРУХ” № 11

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-382193/30.11.2017 г. от Асен Ангелов Илиев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Асеновград общ.Асеновград, за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с ИД 00702.521.63.5, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

Началник на СГКК –гр. Пловдив : ................................

/инж.Никола Бадев/      

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:     20.03.2018 г.