ДО н-ци КОСТАДИН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
н-ци КОСТАДИН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ
• КОСТАДИНКА НИКОЛОВА МАНОЛОВА
• ХРИСТИНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА
• МАНЧО ДОНЧЕВ МАНЧЕВ
• КЕРА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
• ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
• НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
• ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
• ЕВА НИКОЛОВА ЕРЕНБЕРГ
• МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА
• МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА
• МАРИЯ ТАШЕВА АНГЕЛОВА
• ТАТЯНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА
• ЖЕЛКА ПЕТРОВА ТАШЕВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило искане от ГЕРГАНА ДИМОВА АНДОНОВА, вх. № 01-311254-11.10.2016 г. /наш/ за изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас, одобрена със заповед №  РД-18-35/26.04.2016 г. на ИД на АГКК, касаещо поземлени имот с идентификатор 07079.707.882 и сграда с идентификатор 07079.707.882.1 във връзка с отразяване в кадастралнта карта на изменение на плана на новообразуваните имоти на с.о Острица 2, кв. Банево, одобрено с влязла в сила на 25.07.2016 г. заповед № 1365/ 20.05.2016 година на Община Бургас. Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т. 1 . Предмет на промяна на е както следва:

  • ·         Промяна на границите на ПИ с идентификатор 07079.707.882;
  • ·         Нанасяне на нови обект на кадастъра ПИ с идентификатор:
    • o    07079.707.261 с адрес гр. Бургас, с.о. Острица 2, ул. Тридесет и девета”, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1000 кв.м., стар № 501.261 със собственици Димо Георгиев Данев  и Гергана Димова Андонова с документ за собственост н.а 177, том 8, дело 2979 от 26.12.1972 г. на Бургаски районен съд.
  • ·         Даване на нови идентификатори на и премени в регистъра на съществуващи обекти на кадастъра
    • o   от сграда с идентификатор 07079.707.882.1 – без данни за собственост, на сграда с идентификатор 07079.707.261.1 със събственици Димо Георгиев Данев  и Гергана Димова Андонова с документ за собственост н.а 177, том 8, дело 2979 от 26.12.1972 г. на Бургаски районен съд,

съгласно проект за изменение на КККР изработен то правоспособното по ЗКИР лице инж. Ж. Жялазков в съотвтствие с  изменение на плана на новообразуваните имоти на с.о Острица 2, кв. Банево, одобрено с влязла в сила на 25.07.2016 г. заповед № 1365/ 20.05.2016 година на Община Бургас и така както е показано на приложената към настоящото уведомление скица – проект № 15-602478-06.06.2016 г. 

Предвид представените документи и на основание чл. 53а, т. 5 г  от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на КККР на гр. Бургас, така както е описано по горе.

Чрез настоящото писмо, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Ви съобщаваме за извършените изменения в КККР на гр. Бургас.

            На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА 

Дата на поставяне на таблото: 10.03.2017 

Дата на сваляне от таблото: 24.03.2017