До: НАДЕЖДА БОРИСОВА ДИМИТРОВА гр.Хасково, п.к.6300 у

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: НАДЕЖДА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
гр.Хасково, п.к.6300
ул.“Георги Кирков“№56-66,вх.А,ет.2,ап.24
като н-к на ТОНЮ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
До: МАРГАРИТА ТОНЕВА КОНСТАНТИНОВА
гр.Хасково, п.к.6300
ул.“Георги Кирков“№56-66,вх.А,ет.2,ап.24
като н-к на ТОНЮ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
До: ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЙОНДОВА
с.Гарваново, п.к.6349
ул.“Девета“№4

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-266748-29.08.2017г. от ПЕНКА ТОДОРОВА КУЛАГИНА, чрез пълномощник  ДИНКО ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър и издаване на схема, установено във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор: 77195.712.84.3.22, по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково:

Данни преди промяната:
Имот  с идентификатор: 77195.712.84.3.22,  адрес: гр.Хасково, п.к.6300, ул.“Булаир“№17, вх.Б, ет.3, ап.9, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент собственост  на: АТАНАС ДИМИТРОВ КУЛАГИН с  Документ за собственост:  Нотариален акт №188, том 5, дело 2832 от 11.09.1998г., издаден от РС Хасково и Нотариален акт №161, том 20, рег.7239, дело 4921 от 04.11.2008г., издаден от СВ гр.Хасково, ПЕНКА ТОДОРОВА КУЛАГИНА с  Документ за собственост:  Нотариален акт №188, том 5, дело 2832 от 11.09.1998г., издаден от РС Хасково и Нотариален акт №161, том 20, рег.7239, дело 4921 от 04.11.2008г., издаден от СВ гр.Хасково и н-ци на САВКА АТАНАСОВА ЙОНДОВА с Документ за собственост: Нотариален акт №162, том 3, дело 816 от 25.10.1967г., издаден РС гр.Хасково.

Данни след промяната:

Имот  с идентификатор: 77195.712.84.3.22,  адрес: гр.Хасково, п.к.6300, ул.“Булаир“№17, вх.Б, ет.3, ап.9, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент собственост  на: АТАНАС ДИМИТРОВ КУЛАГИН с  Документ за собственост:  Нотариален акт №188, том 5, дело 2832 от 11.09.1998г., издаден от РС Хасково и Нотариален акт №161, том 20, рег.7239, дело 4921 от 04.11.2008г., издаден от СВ гр.Хасково, ПЕНКА ТОДОРОВА КУЛАГИНА с  Документ за собственост:  Нотариален акт №188, том 5, дело 2832 от 11.09.1998г., издаден от РС Хасково и Нотариален акт №161, том 20, рег.7239, дело 4921 от 04.11.2008г., издаден от СВ гр.Хасково.

Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

 

..................................................................

                                                                                                               ( инж. Валентина Трайкова )

 

ОБЯВЯВАНЕ В САЙТ ЗА ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЙОНДОВА

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 05.10.2017 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 13.10.2017 г.