До: НАДЕЖДА ЛЮЦКАНОВА ЦВЕТАНОВА гр. София ул. Хъшове № 28, вх. В, ет. 2, ап. 47 ИЗАБЕЛА ЛЮЦКАНОВА АЛЕКСАНДРОВА София (столица) ул. Феликс Канц 20-А-2-6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
НАДЕЖДА ЛЮЦКАНОВА ЦВЕТАНОВА гр. София ул. Хъшове № 28, вх. В, ет. 2, ап. 47
ИЗАБЕЛА ЛЮЦКАНОВА АЛЕКСАНДРОВА София (столица) ул. Феликс Канц 20-А-2-6

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-201430-04.07.2017г. от КРАСИМИР ДИМИТРОВ МОЛЛОВ, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МОЛЛОВА, РОСЕН ДИМИТРОВ МОЛЛОВ, КИРИЛ ПАРУШЕВ ДОЧЕВ И ЯНКА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА чрез адв. Стоянка Вангелова - пълномощник до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол - отстраняване на непълноти и грешки в сграда  с  идентификатор 87374.556.115.4, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. Атанас Кратунов № 125.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност /след предварителна уговорка по телефона/ за запознаване с основанията за исканото изменение в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.4, стая 404 /бившата проектантска организация/, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, да носите копие от документите за собственост. В случай, че изпращате свой представител, следва да го упълномощите./

 

                   Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Е. Тенева Заповед № РД-20-98/27.07.2017 г. /

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:         09.08.2017г.

  Дата на сваляне от таблото:                                                                    25.08.2017г.

  Длъжностно лице: инж. Е. Тенева – гл.експерт СПК