ДО НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ДОШЕВА ЗДРАВКО БОРИСОВ КУНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ДОШЕВА
ЗДРАВКО БОРИСОВ КУНЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-360754-21.11.2016г. от Елена Йорданова Гоцева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.801.2075.2.27 и 68134.801.2075.2.28, район „Изгрев”, Столична община, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9:30 до 11:30ч., имате възможност да изразите становище и съгласно чл. 36, ал. 2 от АПК да предоставите доказателства по започналото административно производство. След изтичане на срока, процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 15.03.2017