До: НАДЕЖДА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНОВА с. Марково, община Родопи, област Пловдив ул. „Иван Вазов” 17

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
НАДЕЖДА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНОВА
с. Марково, община Родопи, област Пловдив
ул. „Иван Вазов” 17

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-317185-12.10.2017г. от
НАДЕЖДА СТОЯНОВА ИЛИЕВА в качеството й на пълномощник на ДИМИТЪР СТОИЛОВ ТОШЕВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлен имот с идентификатор 47295.26.184, местност КОМСАЛА по кадастралната карта на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Съгласно приложеното към заявлението Решение на Районен съд - Пловдив като собственик се записва Мария Димитрова Филипова.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 24.11.2017г.