ДО НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ  заявление с рег. № 01-35153/ 08.02.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18- 3892/ 01.06.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 56126.602.1031; 56126.602.1032; 56126.602.1033; 56126.602.1034; 56126.602.1039; 56126.602.1570; 56126.602.1571; 56126.602.8204, въз основа на  ПУП- ПР по Заповеди № I-C-274/ 11.09.1997 г., № I-C-347/ 31.10.2002 г. и № 298/ 18.04.1994 на Кмета на Община Петрич и разработка от правоспособно лице по кадастър.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18- 3892/ 01.06.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване пред АС- Благоевград в 14- дневен срок от датата на съобщаването й.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.07.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 01.08.2017 г.

Длъжностно лице / Е. Николова / - Мл. експерт `АО`:

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград