ДО НАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - БАЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - БАЛЕВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото уведомление Ви уведомяваме, че НАНКА МАТЕВА ГЕОРГИЕВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление – наш вх. №01-270942-01.09.2017 г., с което желаe да бъде променен влезлият в сила кадастрален регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ към кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, по отношение на сграда с идентификатор 07079.820.644.2 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 07079.820.644.2.1, 07079.820.644.2.2, 07079.820.644.2.3 и 07079.820.644.2.4.

         Заявителят желае коригиране на контура на сграда с идентификатор 07079.820.2, като се променят и контурите на самостоятелните обекти в нея с идентификатори 07079.820.644.2.2, 07079.820.644.2.3 и 07079.820.644.2.4, а самостоятелен обект с идентификатор 07079.820.644.2.1 се заличава и на негово място се нанасят два нови самостоятелни обекта с проектни идентификатори 07079.820.644.2.7 и 07079.820.644.2.8.

От извършената справка по кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на гр. Бургас се установи, че върху сграда с идентификатор 07079.820.644.2 и самостоятелните обекти в нея с идентификатори 07079.820.644.2.1, 07079.820.644.2.2, 07079.820.644.2.3 и 07079.820.644.2.4, няма дани за собственост и начинът на трайно ползване на самостоятелните обекти е „тип Жилище, апартамент“.

На основание чл. 26, във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката, като при необходимост приложите документи.

Неразделна част от настоящото уведомление e скицa-проект № 15-469634-27.09.2017г. и схеми-проект № 15-469643-27.09.2017г., № 15-469645-27.09.2017г., № 15-469646-27.09.2017г., № 15-469652-27.09.2017г., № 15-469656-27.09.2017г., № 15-469662-27.09.2017г. и № 15-469667-27.09.2017г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                      ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.11.2017 г.