ДО: насл. на ХАЙРИЕ АХМЕД ИМАМ /ХАЙРИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА/: 1. ЕЛМИРА ЮРИЕВА КИРЯКОВА с. Скалак, община Крумовград 2. ВАСИЛ ЮРИЕВ ЕВТИМОВ с. Скалак, община Крумовград 3. АЙШЕ ЮСЕИН АРЪК с. Скалак, община Крумовград

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: насл. на ХАЙРИЕ АХМЕД ИМАМ /ХАЙРИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА/:
1. ЕЛМИРА ЮРИЕВА КИРЯКОВА
с. Скалак, община Крумовград
2. ВАСИЛ ЮРИЕВ ЕВТИМОВ
с. Скалак, община Крумовград
3. АЙШЕ ЮСЕИН АРЪК
с. Скалак, община Крумовград

Публикация на:: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-200234/04.07.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, за сграда с идентификатор 39970.504.676.1, находяща се на ул.“Орфей“ №4.

С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в обособяване на самостоятелен обект на втори жилищен етаж в сградата.

         На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

За Началник на СГКК Кърджали:............................................

/инж.Н.Кючукова, съгласно Заповед №РД-20-81/23.06.2017г.

на ИД на АГКК/