ДО: наследниците на ДОБРА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: наследниците на
ДОБРА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194623-30.05.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.559.27.2.20 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, кв.Дружба, бл.41, вх.Д, ет.7, ап.20.

Изменението се изразява в корекция на границите на самостоятелен обект в сграда, съгласно чл. 55, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, документи за собственост и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от същата наредба.

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл.70 ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-194623-30.05.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес:

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-194623-30.05.2018г., СГКК – гр.Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор 67338.559.27.2.20 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, кв.Дружба, бл.41, вх.Д, ет.7, ап.20., като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

 

Дата на табло: 08.06.2018

Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                             / инж.Никола Терзиев /