До: наследниците на НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТОЙКОВА: - Румен Седефчев Марков гр.СОФИЯ – Столична ж.к.“Сердика“ 23 , вх.А, ет.4, ап.11 - Елица Седефчова Кьоберих гр.СОФИЯ – Столична ж.к.“Люлин“ 734 , вх.Д, ет.64, ап.120

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
наследниците на НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТОЙКОВА:
- Румен Седефчев Марков
гр.СОФИЯ – Столична
ж.к.“Сердика“ 23 , вх.А, ет.4, ап.11

- Елица Седефчова Кьоберих
гр.СОФИЯ – Столична
ж.к.“Люлин“ 734 , вх.Д, ет.64, ап.120

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-225546-25.07.2017г., подадено от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ХАСКОВО на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8820-21.11.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 65677.151.240, 65677.164.2, 65677.164.3, 65677.164.9, 65677.164.11, 65677.164.23, 65677.164.32, 65677.164.34, 65677.164.42, 65677.164.45, 65677.164.73, 65677.165.4, 65677.165.5, 65677.165.52, 65677.165.13, 65677.165.51. За поземлен имот 65677.164.42 в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е вписан ваш наследодател – надежда НИКОЛОВА СТОЙКОВА.

 

Приложения:
1.  Заповед № 18-8820-21.11.2017 г.
2.  Скица-проект № 15-590391-23.11.2017г.

Дата: 21.11.2017 г.                         Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                     / инж.Валентина Трайкова /

 

Подписаният  ...................................................................................................................................., 
адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................

Подпис:

 

ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА: РУМЕН СЕДЕФЧЕВ МАРКОВ

                                                ЕЛИЦА СЕДЕФЧОВА КЬОБЕРИХ

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО 14.02.2018 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО 01.03.2018 г.