До: Наследниците на РАДКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА: ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА ЮЛИЯ СТАМОВА АТАНАСОВА ДИМИТЪР СТАМОВ ТОНЧЕВ ИВАНКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА РАДКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА ТОНЧО ПЕТКОВ ТОНЧЕВ СТЕФАН ПЕТКО

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Наследниците на РАДКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА:
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
ЮЛИЯ СТАМОВА АТАНАСОВА
ДИМИТЪР СТАМОВ ТОНЧЕВ
ИВАНКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА
РАДКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА
ТОНЧО ПЕТКОВ ТОНЧЕВ
СТЕФАН ПЕТКОВ ТОНЧЕВ
Наследниците на ПЕТКО ДИМОВ ЧОЛАКОВ:
СТАНКА ПЕТКОВА БАНЕВА
СВЕТОЗАР КОСТОВ МАТЕЕВ
КОНСТАНТИН СВЕТОЗАРОВ МАТЕЕВ
ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ БОЙКОВ КАРАДЖОВ
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.2 и ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Искане с вх. № 05-17099-14.12.2017г. от  „СВИЛА“ АД, представлявано от инж. Цветана Вълчева Димитрова, чрез упълномощения адвокат Иван Иванов – АК – Хасково,  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. съставен от Нотариус №038 – Здравко Златев, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори: 77181.16.311, 77181.16.312, 77181.16.313, 77181.16.460 (стар идентификатор 77181.16.314(исторически), 77181.16.461(стар идентификатор 77181.16.314(исторически), 77181.16.462(стар идентификатор 77181.16.314(исторически), 77181.16.467 (стар идентификатор 77181.16.309(исторически), 77181.16.468(стар идентификатор 77181.16.309(исторически), по действащата Кадастрална карта за землище на гр. Харманли:

Данни преди промяната:

Поземлен имот 77181.16.311, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1020 кв.м., стар номер 501.3596;гр. Харманли, п.к. 6450.

Собственици:

Н-ЦИ НА РАДКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА с Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 114 от 20.08.2001г.

Поземлен имот 77181.16.312, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 2042 кв.м., стар номер 501.3612;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

ГЕОРГИ БОЙКОВ КАРАДЖОВ без документ за собственост

Поземлен имот 77181.16.313, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 499 кв.м., стар номер 501.3581;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

н-ци на ПЕТКО ДИМОВ ЧОЛАКОВ, без документ за собственост

Поземлен имот 77181.16.460, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1131 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 124 том III рег. 978 дело 607 от 01.10.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Харманли;

Поземлен имот 77181.16.461, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1047 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 124 том III рег. 978 дело 607 от 01.10.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Харманли;

Поземлен имот 77181.16.462, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1157 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 13 том 4 рег. 6465 дело 554 от 01.10.2002г., издаден от М.Динева-Нот.РС Х-ли -419;

Поземлен имот 77181.16.467, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2000 кв.м.;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА с Нотариален акт № 81 том 2 рег. 421 дело 138 от 19.02.2016г., издаден от Служба по Вписвания-гр. Харманли

Поземлен имот 77181.16.468, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1409 кв.м.;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ без документ за собственост;

 

Данни след промяната:

 

Поземлен имот 77181.16.311, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1020 кв.м., стар номер 501.3596;гр. Харманли, п.к. 6450.

Собственици:

Н-ЦИ НА РАДКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА с Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 114 от 20.08.2001г.,

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.312, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 2042 кв.м., стар номер 501.3612;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

ГЕОРГИ БОЙКОВ КАРАДЖОВ без документ за собственост

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.313, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 499 кв.м., стар номер 501.3581;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

н-ци на ПЕТКО ДИМОВ ЧОЛАКОВ, без документ за собственост

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.460, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1131 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 124 том III рег. 978 дело 607 от 01.10.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Харманли

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.461, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1047 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 124 том III рег. 978 дело 607 от 01.10.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Харманли;

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.462, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1157 кв.м., стар номер 3582, квартал 304;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ с Нотариален акт № 13 том 4 рег. 6465 дело 554 от 01.10.2002г., издаден от М.Динева-Нот.РС Х-ли -419;

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.467, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2000 кв.м.;гр. Харманли, п.к. 6450

Собственици:

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА с Нотариален акт № 81 том 2 рег. 421 дело 138 от 19.02.2016г., издаден от Служба по Вписвания-гр. Харманли

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

Поземлен имот 77181.16.468, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1409 кв.м.;гр. Харманли, п.к. 6450, .

Собственици:

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ без документ за собственост;

„СВИЛА“ АД с Нотариален акт № 197 том 3, дело 872,рег. 2850  от 29.07.1999г. издаден от Здравко Златев-Нотариус №038 към Харманлийски районен съд.

            Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър – Хасково:

..................................................................

      инж. Валентина Трайков

ЗА ЛИЦАТА:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ДИМИТЪР СТАМОВ ТОНЧЕВ

ИВАНКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА

РАДКА ЯНЕВА ГАВРИЛОВА

СТЕФАН ПЕТКОВ ТОНЧЕВ

СТАНКА ПЕТКОВА БАНЕВА

ЙОРДАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 09.03.2018

ДАТА НА СВАЛЯНЕ НА ТАБЛОТО: 19.03.2018