Дo: наследниците на СОЛ АЛФАСА До: наследниците на АВРАМ ИЗРАЕЛ ГЕРОН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
наследниците на СОЛ АЛФАСА

До:
наследниците на АВРАМ ИЗРАЕЛ ГЕРОН

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-89825-13.03.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3769-11.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.840, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3769-11.05.2018 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

 

 

Удостоверението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 29.05.2018 г.