До: Наследниците на СУЛТАНКА ЯНКОВА ВРАНГЕЛОВА До: Наследниците на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВРАНГЕЛОВ До: ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БУДАКОВА До: ОБЩИНА СЛИВЕН До: СТОЯН ИВАНОВ БУДАКОВ До: ИВАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
Наследниците на СУЛТАНКА ЯНКОВА ВРАНГЕЛОВА

До:
Наследниците на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВРАНГЕЛОВ

До:
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БУДАКОВА

До:
ОБЩИНА СЛИВЕН

До:
СТОЯН ИВАНОВ БУДАКОВ

До:
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-91658-14.03.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3589-04.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.416.119, 120, 123, 417.3, 341, 416.131, 121 и 122, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3589-04.05.2018 г.

 

 

Дата: 11.05.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                                     / инж.Веска Колева /