До Наташа Николова Трифонова

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
Наташа Николова Трифонова

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-107446-26.03.2018 г. от Катя Димитрова Донова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 03928.507.312,

с административен адрес: гр.Берковица,  ул."Антим Крунев" № 4,

за поземлен имот с идентификатор 03928.507.313 (за който в КРНИ като един от собствениците е записан Никола Христов Николов, чийто наследник сте Вие),

с административен адрес: гр.Берковица, ул."Антим Крунев" № 4а,

 

Изменението се изразява в обединяването на двата имота в един имот и       се извършва въз основа на регулационния план на гр.Берковица, одобрен със    Заповед  127 от 18.02.1985 г., на кмета на община Берковица – за УПИ ІІІ, кв.62, представените към заявлението документи и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

На основание чл.34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към Заявление вх.№ 01-107446-26.03.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК Монтана, гр.Монтана,   пл.”Жеравица” № 3, ет.3 или да представите в сградата на СГКК Монтана на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК Монтана ще продължи процедурата по изменение на КК и КРНИ на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана.

 

 

Дата на залепване на таблото: 27.04.2018 г.

 

 

 Началник служба: …………………….

                                                                                               / инж.К.Гълчанова /