До: НЕДКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ До: МИТКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА До: ДИМИТЬР ИВАНОВ ДИМИТРОВ До: ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
НЕДКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

До:
МИТКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

До:
ДИМИТЬР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

До:
ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-252796-17.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7656-13.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.53.1.37, 67338.524.53.1.38, 67338.524.53.1.39, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

 

Дата на табло: 14.11.2017 г.                             Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                                              / инж.Никола Терзиев /