До: Недялко Илиев Иробалиев ж.к.“Младост 3” бл.307 вх.5, ет.2, ап.133 гр.София, п.к.1712 До: Борислава Петрова Дзивева бул.“Витоша“ № 52, ет.3 гр.София, п.к.1463 До: Сафет Искендер Кемил ул.“Зайчар“ № 68 гр.Хасково, п.к.6300 До: Севдие Тасим Кемил

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Недялко Илиев Иробалиев
ж.к.“Младост 3” бл.307
вх.5, ет.2, ап.133
гр.София, п.к.1712

До:
Борислава Петрова Дзивева
бул.“Витоша“ № 52, ет.3
гр.София, п.к.1463

До:
Сафет Искендер Кемил
ул.“Зайчар“ № 68
гр.Хасково, п.к.6300

До:
Севдие Тасим Кемил
ул.“Зайчар“ № 68
гр.Хасково, п.к.6300

До:
Величка Кирилова Колева
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

До:
Евгени Господинов Колев
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

До:
Веселин Господинов Колев
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

До:
Самуил Митков Пеев
ул.“Преслав“ № 24, ет.4
гр.Хасково, п.к.6300

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че: 1.    С вх. № 01-19433-25.01.2017г. в СГКК – гр.Хасково е постъпило заявление от Маргарита Кръстева Иробалиева, като пълномощник на Недялко Илиев Иробалиев и от Борислава Петрова Дзивева с искане за нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имот, описан в н.а.114/18.12.1979г., т.V, д.1437 (предвид това, че н.а.114/18.12.1979г и н.а.197/31.10.1994г. не са обжалвани от Въззивен съд) и издаване на скица за имот в урбанизирана територия.

Приложени са копия на документи - н.а.113/17.12.1979г., т.V, д.1436, н.а.114/18.12.1979г., т.V, д.1437, н.а.197/31.10.1994г., т.IX, д.2746, удостоверение № ТС-12/06.01.2017г., издадено от Община Хасково и Решение № 43/29.03.2012г. на Окръжен съд – гр.Хасково.

 

 

2. С вх. № 94-484(16)-02.02.2017г. в АГКК – гр.София е постъпила молба от Борислава Петрова Дзивева и от Недялко Илиев Иробалиев с искане за извършване на промени в КРНИ относно поземлен имот с идентификатор 77195.750.157 по КККР на гр.Хасково. С писмо изх. № 94-484(16)-09.02.2017г. молбата е препратена по компетентност към СГКК – гр.Хасково с указания за започване на административно производство.

В молба с вх. № 94-484(16)-02.02.2017г. е направено твърдение за допусната грешка при пренасянето на номерата от предходния кадастрален план в кадастралната карта на поземлени имоти с идентификатори 77195.750.157, 77195.750.155 и 77195.750.156, като към молбата е приложено и удостоверение с № ТС-12/06.01.2017 г. на Община Хасково, отнасящо се до ПИ с идентификатор 77195.750.157. В същата молба е направено и искане за извършване на изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), съгласно която разпоредба „При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи".

Приложени са копия на документи – н.а.113/17.12.1979г., т.V, д.1436, н.а.114/18.12.1979г., т.V, д.1437, н.а.197/31.10.1994г., т.IX, д.2746, н.а.92/21.07.2008г., т.XIII, вх.рег.4627, д.3124, н.а.127/27.04.2003г., т.VII, вх.рег.2779, д.1598, н.а.156/31.10.2003г., т.XIII, вх.рег.4943, д.3076, скица № 12193/27.09.2007г., скица № 1364/23.11.1992г., скици-извлечения от кадастралния план от 1988г., скици-извлечения от кадастъра, комбинирани скици, копия от разписен лист и декларации, удостоверение № ТС-12/06.01.2017г., решение № 519/20.07.2011г. на ХРС, решение № 43/29.03.2012г. на ХОС.

 

3. С вх. № 01-76539-16.03.2017г. в СГКК – гр.Хасково е постъпило заявление от Самуил Митков Пеев за нанасяне на промени в кадстралната карта на гр.Хасково, нанасяне на промени в КРНИ за поземлени имоти с идентификатори 77195.750.156 и 77195.750.157, издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и издаване на скица за имот в урбанизирана територия.

Приложени са проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за съединяване на поземлени имоти с идентификатори 77195.750.156 и 77195.750.157 и н.а.83/28.11.2016г., т.26, вх.№9195, дв.вх.№9175, д.3754.

 

 

Съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 и ал.2 и чл.36, ал.1 от АПК администртивният орган е длъжен да започне, да проведе и да приключи административното производство, както и служебно да събере всички необходими доказателства и когато няма искане от заинтересованите лица. Административното производство започва с подаване на заявление с искане за извършване на административна услуга, в случая – изменение на КРНИ и КККР и издаване на скици за поземлен имот и предвид това, че съдържат идентични искания относно еди и същи имот с идентификатор 77195.750.157, то следва да бъдат разглеждани заедно.

 

Като заинтересовани лица на основание чл.34 от АПК Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката и да изразите становище по събраните доказателства или да направите писмени искания или възражения в 7(седем) дневен срок от получаване на настоящото уведомление. Цялата документация се намира в СГКК-Хасково на адрес гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” № 26а, ет.3

Всички документи предоставени от заинтересованите лица и събрани служебно, както и всички искания, твърдения, възражения и становища ще бъдат разгледани и взети предвид при установяване налице ли са фактически и правни основания за извършване на заявените административни услуги или издаване на мотивиран отказ, за което ще бъдете уведомите писмено.

 

 

Началник на СГКК – ГР.ХАСКОВО:…..........………………

/инж.Лилия Лилянова

Заповед №РД-20-12/30.01.2017г./

 

Обявяваме в сайта за Недялко Илиев Иробалиев и за Борислава Петрова Дзивева

Дата на поставяне на таблото 20.04.2017г.

Дата на сваляне от таблото 28.04.2017г.