ДО НЕЛИ ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА ГР. ВАРНА УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №25

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НЕЛИ ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
ГР. ВАРНА
УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №25

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви ведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-248393-14.08.2017г. от Юрке Арифова Гьок до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.520.1.30 с адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №1 вх.В ет.1 ап.4.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на наследници на Ариф Хасанов Молламехмедов и Фетие Юсеинова Молламехмедова с документ за собственост Договор №166 от 25.08.1982г., издаден от СДИНМ Търговище, том I.

След извършена проверка се установи, че за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.507.520.1.30 в КРНИ е записан като собственик Нели Ганчева Василева с документ за собственост Нотариален акт №90 от 06.03.2001г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да  се запознаете с документите към заявление рег. № 01-248393-14.08.2017г. в следните дни: вторник и четвъртък от 9,30 до 11,30 и в случай на несъгласие с исканото изменение да прдставите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 ПК184 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-248393-14.08.2017г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.507.520.1.30 с адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №1 вх.В ет.1 ап.4.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2017г.

Дата на сваляне от таблото: 13.10.2017г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО