До: НИКОЛА ДОЙЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
НИКОЛА ДОЙЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-30323-24.01.2018г. от Иван Симеонов Янев до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Копривщица, общ. Копривщица, за поземлен имот с идентификатор 38558.3.194, за който в КРНИ сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 38558.3.511 и 38558.3.512 и се извършва въз основа на , ПУП-ИПР одобрен със заповед РД №10/10.01.2018г. както и документи, удостоверяващи правото на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-30323-24.01.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-30323-24.01.2018г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 12.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

 Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                             инж. Светломира Славова