ДО НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ ЛЕВКА СОКОЛОВА РАНГЕЛОВА СОКОЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

Версия за печатВерсия за печат

ДО
НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ
ЛЕВКА СОКОЛОВА РАНГЕЛОВА
СОКОЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

Публикация на:: 
София - град

      На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. от РУМЕН БЛАГОЕВ ТОДОРОВ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ИВАН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.510.208 и 68134.510.1656, находящи се в район Сердика, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне северната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.510.208 в съответствие с границата на УПИ VIII-208, кв. 45 по действащ регулационен план на м.”Орландовци-Малашевци” и съгласно представения документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.510.208 и 68134.510.1656, находящи се в район Сердика, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                              

 

 

 

                     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 04.05.2017 г.

статус: 
Неактивно