ДО НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ ЛЕВКА СОКОЛОВА РАНГЕЛОВА СОКОЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ
ЛЕВКА СОКОЛОВА РАНГЕЛОВА
СОКОЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

Публикация на:: 
София - град

      На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. от РУМЕН БЛАГОЕВ ТОДОРОВ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ИВАН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.510.208 и 68134.510.1656, находящи се в район Сердика, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне северната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.510.208 в съответствие с границата на УПИ VIII-208, кв. 45 по действащ регулационен план на м.”Орландовци-Малашевци” и съгласно представения документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-380229-07.12.2016 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.510.208 и 68134.510.1656, находящи се в район Сердика, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                              

 

 

 

                     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 04.05.2017 г.