ДО НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ РАЙНА ДУШАНОВА ДУШАНОВА СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА ИВАНКА МЕТОДИЕВА ГОГОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛА ДУШАНОВ ДУШАНОВ
РАЙНА ДУШАНОВА ДУШАНОВА
СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ИВАНКА МЕТОДИЕВА ГОГОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-380229-07.12.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3666-23.05.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.510.208, 68134.510.1656, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-3666-23.05.2017 г.
2.  Копие на скица-проект.
 
 
 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.07.2017 г.