До НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

       В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-335238-25.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8874-22.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 57354.300.711, 57354.300.2018, 57354.300.711.2, 57354.300.2018.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

           На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8874-22.11.2017 г.

 

 

 

Дата: 06.12.2017 г.                               Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                             / инж. Весела Тодорова /

Дата на поставяне на таблото: 06.12.2017 г. 

Дата на сваляне от таблото: 20.12.2017 г.