ДО НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ ДО ЕМИЛИЯ ИВ. ЧЕРВЕНКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ

ДО
ЕМИЛИЯ ИВ. ЧЕРВЕНКОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-376721-27.11.2017г. от Любен Николаев Кирязов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134,2046.399, 68134.2046.402 и 68134.2046.3333 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

         Изменението се изразява  в нанасяне на поземлен имот с идентификатор  68134.2046.3555 по скица-проект №15-30130-17.01.2018г., отразява се имот с УПИ III- 32, кв.12 по регулационен план на м.“Малинова долина II б част - разширение “, район „Витоша“ одобрен със заповед №1044/17.05.1967г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-376721-27.11.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-376721-27.11.2017г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти идентификатори  68134,2046.399, 68134.2046.402 и 68134.2046.3333 с адрес: гр. София, район „Витоша“ като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                    

 

Дата на залепване на таблото: 12.02.2018г.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ