ДО НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧОНКОВ С.ПЪРВЕНЕЦ УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 31

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧОНКОВ
С.ПЪРВЕНЕЦ
УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 31

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-27254/02.02.2017 г. от Светлана Стойкова Енева  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Първенец общ.Родопи, корегиране границата между  имоти с ИД 59032.501.340 и 59032.501.1435, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

Дата на поставяне на таблото:  13.03.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.03.2017г..