Дo: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-307027-06.10.2016 г. и вх. № 01-387941-14.12.2016г., подадени на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1352-27.02.2017 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4333.9754.1.104, 68134.4333.9754.1.109 и 68134.4333.9754.1.112, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-1352-27.02.2017 г. на Началника на СГКК гр. София.

   

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1352-27.02.2017 г.

   

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на табло: 13.04.2017 г.