ДО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПЕТКОВ УЛ. БРАТЯ ЖЕКОВИ № 43, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.3 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
УЛ. БРАТЯ ЖЕКОВИ № 43,
ВХ.Б, ЕТ.2, АП.3
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-355615-10.11.2017 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3224-23.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68850.257.338, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3224-23.04.2018 г.
 

 

 

Дата: 23.04.2018 г.                            Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                     / инж.Дияна Балева /

 

 

Дата на залепване: 29.05.2018 г.