ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ СКИПАРНОВ гр. Варна, р-н Приморски ул. Ев. Георгиев № 20Б, ет.1, ап. 8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СКИПАРНОВ
гр. Варна, р-н Приморски
ул. Ев. Георгиев № 20Б, ет.1, ап. 8

Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило писмо с вх.№ 07-5734-08.05.2018 г., подадено от Община Балчик, СГКК Добрич започва производство по изменение на КР /кадастралния регистър/, засягащо поземлен имот  с идентификатор  39459.503.147 по кадастралната карта на с. Кранево,  Община Балчик,, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти е вписани като собственик Ваш наследодател.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение на КР. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в посочения срок на становище, процедурата за изменение продължава по законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.06.2018 г.           

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ........................................

                                                                                                /инж.Веселин Атанасов/