До: НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ гр. РАЗГРАД ул. „Любен Каравелов” № 28

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
гр. РАЗГРАД
ул. „Любен Каравелов” № 28

Публикация на:: 
Разград

Дата на качване на сайта на АГКК /таблото на СГКК Разград: 20.04.2017г.

Дата за сваляне от сайта /таблото:                                                28.04.2017г.

Дл.лице: инж. Анета Гьокова

 

У В Е ДО М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-80648-20.03.2017г. от РадкаХубанова Василева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 61710.502.4785   в  гр. Разград, ул. „Любен Каравелов” №30.

Изменението се изразява в отстраняване на грешка в КККР, одобрена със заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК по отношение на имотни граници на поземлен имот с идентификатор 24150.502.4785 и съседните му: 61710.502.4786, 61710.502.3894, 61710.502.3898, което се извършва въз основа на геодезически измервания.

            В кадастралния регистър на КККР като собственик на ПИ 61710.502.3898 сте  вписан Вие с документ за собственост: НА №28, т.4, р.5463 от 2002г. и се явявате заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег.  01-80648-20.03.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-80648-20.03.2017г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти,  за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/