ДО НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

По повод на Ваше заявление с вх. № 01-96035-16.03.2018 год. Ви отговаряме следното:

Заявената от Вас услуга за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда - апартамент с идентификатор 10447.506.195.26.1 и гараж с идентификатор 10447.506.195.26.6 и адрес гр. В. Търново, ул. „Ал. Константинов“ 44 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Велико Търново със заповед № РД–18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, може да бъде извършена, след като се проведе процедура по чл.51, ал.1, т.2 и чл.54, ал. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ по представени от Вас материали, регламентирани в чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработени от правоспособно по ЗКИР лице.

Горната процедура се налага, тъй като границите на самостоятелни обекти в сграда - апартамент с идентификатор 10447.506.195.26.1 и гараж с идентификатор 10447.506.195.26.6 не отговарят на тези на първи жилищен етаж и гараж, описани в приложения нотариален акт № 16, т. 1, рег. 36, дело 37 от 16.01.1996 г. на Районен съд Велико Търново.

С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с настоящото писмо Ви уведомявам, че са налице недостатъци в подаденото от Вас заявление и в приложените към него документи, които може да отстраните в 14 - дневен срок от получаване на същото.

Уведомявам Ви, че на основание чл. 19, ал. 4 от горепосочената Наредба, срокът за изпълнението на услугата спира да тече до отстраняване на недостатъците.           

Уведомявам Ви, че при неотстраняване на недостатъците на заявлението Ви в предоставения срок, административното производство /преписка/ по него в частта за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда - апартамент с идентификатор 10447.506.195.26.1 и гараж с идентификатор 10447.506.195.26.6 и адрес гр. В. Търново, ул. „Ал. Константинов“ 44 ще бъде прекратено и архивирано на основание чл. 19,  ал. 5, изр. първо от Наредба № PД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Уведомявам Ви, че на основание чл. 19, ал. 5, изр. второ от горепосочената Наредба, заплатената от Вас такса за извършване на услугите не се възстановява.

 

Дата на поставяне на таблото: 16.04.2018 г.         Дата на сваляне от таблото: 02.05.2018 г.

Длъжностно лице: ............................ /инж. Иван Анастасов/

С уважение:

инж. ИВАН АНАСТАСОВ

и.д.Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново – Заповед РД 20-28/02.04.2018 г.