Дo: НИКОЛАЙ СПАСОВ ДЕШОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
НИКОЛАЙ СПАСОВ ДЕШОВ

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-363116-16.11.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2095-13.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 48324.200.1252, 48324.200.1264, 48324.200.42, 48324.200.20, 48324.200.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2095-13.03.2018 г.

 

 

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 30.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: ……………………

 

 

 

Дата:26.04.2018 г.                          Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                          / инж.Светломира Славова /