До: НИКОЛИНА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА До: НАДЕЖДА КОЛЕВА ЦОНКОВА До: МАРИЯ ГАНЧЕВА ПАРУШЕВА- ЖИШЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: НИКОЛИНА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
До: НАДЕЖДА КОЛЕВА ЦОНКОВА
До: МАРИЯ ГАНЧЕВА ПАРУШЕВА- ЖИШЕВА

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-390611-16.12.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-220-11.01.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.608.278.1 по кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-220-11.01.2017 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-30/10.03.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

Дата на поставяне на таблото: 16.03.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.03.2017 г.