ДО: НИКОЛИНА НЕЙКОВА ДИНЕВА гр. Ямбол, ул. „Клокотница“ № 2, вх. Ж, ет. 2, ап. 5 ДО: ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЦОНЕВ гр. Ямбол, ул. „Васил Карагьозов“ № 15, ап. 10

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: НИКОЛИНА НЕЙКОВА ДИНЕВА
гр. Ямбол, ул. „Клокотница“ № 2, вх. Ж, ет. 2, ап. 5
ДО: ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЦОНЕВ
гр. Ямбол, ул. „Васил Карагьозов“ № 15, ап. 10

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-45661-17.02.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2744-20.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 87374.516.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Приложение:
1. Заповед № 18-2744-20.04.2017 г.
 
 

 

 

                                                                                    Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                       / инж. Р. Христова /