До: НИКОЛИНКА ЦВЕТАНОВА ЗАНКОВА гр. Разград, ул. ДОБРОВСКА № 28А

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
НИКОЛИНКА ЦВЕТАНОВА ЗАНКОВА
гр. Разград, ул. ДОБРОВСКА № 28А

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-83297-08.03.2018г. от Татяна Димитрова Стоянова  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатори 61710.505.95 в  гр. Разград, ул. Добровска №28.

Изменението се изразява в разделянето на ПИ с идентификатори  61710.505.95 и образуването на два нови ПИ с проектни идентификатори 61710.505.7830 и 61710.505.7831 и нансяне на самостоятелни обекти в сграда за ПИ 61710.505.7831.1 на основание запвед 328/10.03.1994г на кмета на община Разград за промяна на дворищно регулационен план на гр.Разград за кв.137. 

            В кадастралния регистър на КККР на гр. Разград сте записани като собственици в ПИ с идентификатори  61710.505.95 и се явявате заинтересувани лица по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег. № 01-83297-08.03.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№ 01-83297-08.03.2018г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5, т.1 от ЗКИР.

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

Дата на качване на сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 04.04.2018г

Дата на сваляне от сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 12.04.2018г

Длъжностно лице: инж. Ганчо Петров