ДО НИКУН ООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИКУН ООД

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-251991-16.08.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ИЛИНДЕН до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1200.345.42, район „Илинден“, област София.

Изменението се състои в нанасяне на самостоятелен обект в сградата, общинска собственост на етажи 1, 2, 3 и 4 етаж, при което на етаж 1 се променят очертанията на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1200.345.42.1 и 68134.1200.345.42.2, за които в регистъра на недвижимите имоти сте регистрирани собственици.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10,30 ч. до 12,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-251991-16.08.2017 г. в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-251991-16.08.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1200.345.42, район „Илинден“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 04.12.2017 г.