ДО НИНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА УЛРИХ ЛАЙСТНЕР

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НИНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
УЛРИХ ЛАЙСТНЕР

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено аявление рег. № 01-45442-17.02.2017г. от ХРИСТО ИВАНОВ УРУМОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.408.254 и 68134.408.238, с адрес: район Оборище, Столична община.

Изменението се изразява в съединяване на поземлени имоти с идентификатори 68134.408.254 и 68134.408.238 в имот с идентификатор 68134.408.383 в съответствие с приложените документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-45442-17.02.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-45442-17.02.2017г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.408.254 и 68134.408.238, с адрес: район Оборище, Столична община, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

  Приложение: Копие на скица проект     

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 Дата на залепване на таблото: 15.03.2017г.