До: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ХАСКОВО До: МАРИЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: "ТОЛАЛТ" ЕООД До: ФОТА ДИМИТРОВА ТРАХАНОВА До: ХОЛДИНГ"САКАРЦИ"АД До: н-ци на ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ДЖОПАНОВ - Стефка Георгиева Джопанова До: АНАСТАС

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ХАСКОВО

До: МАРИЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

До: "ТОЛАЛТ" ЕООД

До: ФОТА ДИМИТРОВА ТРАХАНОВА

До: ХОЛДИНГ"САКАРЦИ"АД

До: н-ци на ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ДЖОПАНОВ
- Стефка Георгиева Джопанова

До: АНАСТАС ГЕОРГИЕВ КАШЕРОВ

До: н-ци на НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
- Верка Надеждова Николова

До: н-ци на ТРОИЦА НИКОЛОВА АНГЕЛАЧЕВА
- Петрана Георгиева Ангелачева

До: ВАСИЛ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

До: н-ци на ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯРЪМОВ
- Христо Василев Яръмов

Дo: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-225546-25.07.2017г., подадено от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ХАСКОВО на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8820-21.11.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 65677.151.240, 65677.164.2, 65677.164.3, 65677.164.9, 65677.164.11, 65677.164.23, 65677.164.32, 65677.164.34, 65677.164.42, 65677.164.45, 65677.164.73, 65677.165.4, 65677.165.5, 65677.165.52, 65677.165.13, 65677.165.51, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Заповед № 18-8820-21.11.2017 г.
2.  Скица-проект № 15-590391-23.11.2017г.

Дата: 21.11.2017 г.                         Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                     / инж.Валентина Трайкова /

 

Подписаният  ...................................................................................................................................., 
адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................

Подпис:

ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЯРЪМОВ

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 14.02.2018 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 01.03.2018 г.