Дo: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Дo: ФИКРЕТ БАЙРАМ ЮСЕИН Дo: ЕМИНЕ БАЙРАМ ГЮЛЮСТАН Дo: МЮМЮН БАЙРАМ МЕСТАН Дo: ХАБИБЕ БАЙРАМ МЕХМЕД Дo: ЕМИН БАЙРАМ ЮСЕИН Дo: ФАХРИЕ БАЙРЯМ ХАСАН Дo: ИСМЕТ ОДЖАКТАН Дo: РУФАТ БАЙРЯМОВ ЮСЕИНОВ Дo: РАФЕТ БАЙРЯМОВ ЮСЕИНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Дo: ФИКРЕТ БАЙРАМ ЮСЕИН
Дo: ЕМИНЕ БАЙРАМ ГЮЛЮСТАН
Дo: МЮМЮН БАЙРАМ МЕСТАН
Дo: ХАБИБЕ БАЙРАМ МЕХМЕД
Дo: ЕМИН БАЙРАМ ЮСЕИН
Дo: ФАХРИЕ БАЙРЯМ ХАСАН
Дo: ИСМЕТ ОДЖАКТАН
Дo: РУФАТ БАЙРЯМОВ ЮСЕИНОВ
Дo: РАФЕТ БАЙРЯМОВ ЮСЕИНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-92236-14.03.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3029-16.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 20746.503.688, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3029-16.04.2018 г.
 

 

 

Дата: 16.04.2018 г.                                     Началник на СГКК  гр. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                                      / инж. С. Зафирова /